વેક્સીન મુકાવ્યા બાદ મોટાભાગના લોકો કરી રહ્યા છે આ આઠ ભૂલ, જાણી લો કઈ કઈ બાબતો નું રાખવું ધ્યાન

Join Our Telegram Channel (3.7k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (13k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (1200+) Buy Books | 25-30% Discount & Free Delivery

શુ તમે વેકસિન મુકાવી છે,તો આ જરૂર વાંચજો

💉🦠 વેક્સીન મુકાવ્યા બાદ મોટાભાગના લોકો કરી રહ્યા છે આ આઠ ભૂલ,
જાણી લો કઈ કઈ બાબતો નું રાખવું ધ્યાન

After Taking Vaccine Follow This Instructions View Medicine Information
– Buy Medicines Online
– Book Lab Tests & Health Check-ups
– Consult Doctors Online
– Read Regular Health Tips
View Medicine Information:
Just look for your medicine, find lower priced alternate brands and save to 90% after consulting your doctor. We also provide other medicine information like treatment uses, side effects, usage recommendations, safety warnings, expert advice and answers to patient FAQs.
Buy Medicines Online:
1mg is a web pharmacy in your pocket; you’ll never need to run from one pharmacy to subsequent again. Order Allopathic medicines, Homeopathic pills, Ayurvedic herbs and Over-The-Counter (OTC) health products online and luxuriate in free medicine home delivery in over 1200 cities across India.
Avail better discounts and savings on medical bills compared to the local pharmacy. save to twenty on medicines and obtain lowest prices on OTC health products from brands like Dabur, Himalaya, Piramal, Pediasure, Sri Sri Tattva, Organic India, HealthVit, SBL Homeopathy, Baidyanath, Patanjali, et al. .
Your safety is our top priority. All products sold on our online pharmacy accompany a 100% genuine guarantee.
Book Lab Tests & Health Check-ups:
Book health check-ups & lab tests from reputed & quality certified labs, and obtain tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free of charge .
Get best discounts on diagnostic services like blood tests, thyroid tests, diabetes tests, vitamin D tests, urine tests, full body check-up, Aarogyam 1.3 and other lab tests & health packages through our health app and save big!


શું તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બુક ખરીદવા માંગો છો? તમે સુવિધાઓ સાથે અહીં પુસ્તક મેળવી શકો છો.

શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ | Free Delivery | ઝડપી સેવા

Buy book online at best rate with free delivery
Buy book online at best rate with free delivery
Related:  National Health Mission valsad recruitment for FHW and ANM 2022

વેક્સીન મુકાવ્યા બાદ મોટાભાગના લોકો કરી રહ્યા છે આ આઠ ભૂલ, જાણી લો કઈ કઈ બાબતો નું રાખવું ધ્યાન
વેક્સીન મુકાવ્યા બાદ મોટાભાગના લોકો કરી રહ્યા છે આ આઠ ભૂલ, જાણી લો કઈ કઈ બાબતો નું રાખવું ધ્યાન

Consult India’s Best Doctors Online for Free:
Too busy to go to the hospital or doctor’s clinic? Our health app allows you to consult doctors online from the comfort of your home. Chat privately with our registered medical specialists to attach directly with verified doctors. Ask a doctor online your health queries & concerns and obtain quick, personalized advice for free of charge .   You can also book doctor appointments from the app also . Before booking, compare Doctor’s Reviews, Feedback, Consultation Fees, Clinic Address, among other important factors. Find doctors from all specialties including General Physicians, Gynaecologists, Dermatologists, Urologists, Dentists, Gastroenterologists, Pediatricians & Neurologists.
Read Regular Health Tips:
Get personal & useful health tips written by expert doctors on our health app. examine Ayurveda and its benefits, advantages of burn plant , early warning symptoms of varied diseases and a number of other other relevant topics.
Awards & Recognition:
– India’s only ISO/IEC 27001 and LegitScript certified online healthcare platform
– Rated one among the simplest “Made in India” apps by Apple in 2014
– Recognized by the govt of India – Ministry of Health and Family Welfare as a m-health initiative that buyers can use
– Ranked Top App in Medical Category in India – Android & iOS
– Frost & Sullivan Award for “Innovative Healthcare Service Delivery Model of the Year”
– VC Circle Award for the “Most promising Healthcare startup”
– Winner of m-Billionth award for m-health in South Asia
Press C smoother
– Photos/Media/Files: To store and retrieve your uploads
– Camera/Microphone: to permit you to require a photograph and directly upload it to the app
– SMS: To support automatic OTP confirmation, in order that you do not need to enter the authentication code