ગુજરાતી સમાસ રચનાઓ – ALL Types of Samas in Gujarati Grammar pdf material

ALL Types of Samas in Gujarati Grammar pdf material vyakaran

Today we are going to learn about okay in Gujarati grammar. we will also discuss about various type of okay in Gujarati vyakaran. We all know that okay from Gujarati vyakaran it is an important part in a competitive exam. This okay Gujarati grammar vyakaran material will be provided in a PDF for free of cost. We believe this material is going to be very important study material Gujarati grammar for candidate who are preparing for government exam like PSI, GPSC, class 3, Talati and other competitive exams.

બે કે બેથી વધારે પદો શબ્દો કે રૂપો જોડાઈને જે રચના બને તેને સમાસ કહે છે. ‘સમાસ’ એટલે ‘સમ’- ‘સાથે’, ‘અસ’ – ‘બેસવું’, અર્થાત ‘સાથે રહેવું તે’, ‘જોડાણ’. સંસ્કૃતમાં આનો અર્થ ‘સંક્ષેપ’, ‘ટૂંકાણ’ એવો પણ થાય છે. ઘણા પદો સાથે આવીને એક સંક્ષિપ્ત રૂપ બને છે તેને સમાસ કહે છે.


શું તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બુક ખરીદવા માંગો છો? તમે સુવિધાઓ સાથે અહીં પુસ્તક મેળવી શકો છો.

શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ | Free Delivery | ઝડપી સેવા

Buy book online at best rate with free delivery
Buy book online at best rate with free delivery
Related:  DHS Ahmedabad Recruitment for pharmacist 2022

મિત્રો ગુજરાતી ગ્રામર જ્યારે પણ વાત વારંવાર ન કહેવાની હોય ત્યારે બિનજરૂરી પુનરાવર્તન ટાળવા માટે ટૂંકા વાક્યો અથવા ટૂંકા શબ્દો વાપરવામાં આવે છે તેને સમાસ કહે છે. જેમકે આજે મામા જમવા આવવાના છે. તેમના માટે બહાર થાળી મુક. તેમના માટે બહાર વાટકા મુક. તેમના માટે બહાર ગ્લાસ મુક. આ બધા વાક્યો ને બદલે આપણે તેમના માટે બહાર થાળી-વાટકા મુક. અહીંયા આપણે બે થી ત્રણ વાક્યો માં “ના માટે બહાર” આ વાક્ય આપણે વારંવાર પુનરાવર્તન કરવાના બદલે ટુંકાવી દીધું. આને સમાસ કહેવાય છે.

gujarti vyakaran samas vigrah, purvapad, utarpad ની સમજુતી

જ્યારે કોઈપણ સમાસ અને સમજવા હોય ત્યારે તેમાં શબ્દોની વિગતો ઉમેરવી પડે. સમાજ વિશે વધુ જાણતા પહેલા પૂર્વ પદ અને ઉત્તરપદ અને વિગ્રહ આ ત્રણ વસ્તુ વિશે સમજવું પડે.

  1. પૂર્વ પદ
    સમાસના શબ્દોમાં જે શબ્દ પ્રથમ હોય તો તે પૂર્વક કહેવાય. કેમકે રાધાકૃષ્ણ, અહીંયા રાધા પૂર્વક છે
  2. ઉત્તર પદ
    સમાસના શબ્દોમાં જે શબ્દ અંતમાં હોય તો તે ઉત્તર પદ કહેવાય. જેમકે રાધાકૃષ્ણ, અહીંયા કૃષ્ણ ઉત્તર પદ છે.
  3. ગુજરાતી વ્યાકરણ સમાસ માં વિગ્રહ એટલે શું?
    સમાસના શબ્દોને છુટા પાડવાની ક્રિયાને સમાસનો વિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. તમે સમાસના પદોનો વિગ્રહ કરો ત્યારે તમને અંતમાં લાંબો વાક્ય મળે છે.

types of samas in guajrati grammer vyakaran

ગુજરાતી ગ્રામર માં કુલ મળીને 9 જાતના સમાસ છે. ચાલો જોઈએ દરેકની