પાટણ જિલ્લામાં આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક

Join Our Telegram Channel (2.6k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (7k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (600+) Get Free Books

પાટણ જિલ્લામાં આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક 

Related:  GPSSB Live Stock Inspector Recruitment 2022 Bharti Apply now last date
પાટણ જિલ્લામાં આયુષ્માન ભારત - હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક

આયુષ્માન ભારત – હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, સબ સેન્ટર પર કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની કરાર આધારિત નિમણુંક માસિક ફિક્સ રૂ. ૨૫૦૦૦/- મહેણતાણા તથા માસિક ફિક્સ રૂ. ૧૦૦૦૦/- પર્ફોમન્સ બેઝ ઈન્સેન્ટીવથી કરવા જણાવેલ છે.

આમુખ – ૩ અને ૪ અન્વયે એનેક્ષર – એ મુજબના ઉમેદવારોને તેમના નામ સામેલ દર્શાવેલ ફરજના સ્થળે NHM અંતર્ગત (૬/૦૯/ર૦ર૧ થી તા.૦૫/૦૮/૨૦રર સુધી ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત નિમણુંક આદેશ નીચે મુજબની શરતો અને બોલીઓને આધિન કરવામાં આવે છે. આદેશ તારીખ થી દિન – ૭ માં સબંધિત તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રી સમક્ષ હાજર થવાનું રહેશે.  

Related:  District Health Society Sabarkantha Recruitment 2022 | Apply now for STLS job vacancy
Related:  GVK EMRI 108 bharti in gujarat 2022 check more details like 108 emergency job vacancy salary and more.

Important links:-

CHO Detail Posting Order Dist. Patan :-Click hereImportant :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.