રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMC દ્વારા સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી માટે ની જાહેરાત

Join Our Telegram Channel (3.7k+) Join MPHW/FHW Telegram Channel (13k+) Join Our Whatspp Group (39+ Group) Join Instagram Job update Page (1200+) Buy Books | 25-30% Discount & Free Delivery

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMC  દ્વારા  સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી માટે ની જાહેરાત

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMC દ્વારા સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી માટે ની જાહેરાત
  • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Junior Clerk Sanitary Sub Inspector
  • Last 10-11-2021
  • Age. 18 to 30 yrs
Related:  National Health Mission valsad recruitment for FHW and ANM 2022

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ખાલી જગ્યાઓ માટે કેટેગરી વાઈઝ ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે. આ માટે ઉમેદવારે https://www.rmc.gov.in/ પર લોગીન કરી અરજી કરવાની રહેશે.તેમજ ફી માત્ર ઓનલાઈન જ ભરવાની રહેશે.

Related:  Valsad Job Recruitment 2022 for Sanatory Inspector and other post

Notification:- click here


શું તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે બુક ખરીદવા માંગો છો? તમે સુવિધાઓ સાથે અહીં પુસ્તક મેળવી શકો છો.

શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ | Free Delivery | ઝડપી સેવા

Buy book online at best rate with free delivery
Buy book online at best rate with free delivery

Related:  SBI Clerk Recruitment 2022