રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMC દ્વારા સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી માટે ની જાહેરાત

Join Our Telegram Channel (2500+ Members)
Join MPHW/FHW Telegram Channel (6300+ Members)
Join Our Whatspp Group (22+ Groups)
Get Free Books

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા RMC  દ્વારા  સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી માટે ની જાહેરાત

Also:  DHS Rajkot Recruitment for Various Posts 2021
  • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Junior Clerk Sanitary Sub Inspector
  • Last 10-11-2021
  • Age. 18 to 30 yrs

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ખાલી જગ્યાઓ માટે કેટેગરી વાઈઝ ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે. આ માટે ઉમેદવારે https://www.rmc.gov.in/ પર લોગીન કરી અરજી કરવાની રહેશે.તેમજ ફી માત્ર ઓનલાઈન જ ભરવાની રહેશે.

Also:  108 GVK Recruitment 2021

Notification:- click here

Also:  Bank Of Baroda Recruitment 2021 apply online now direct apply online link

Important :

  • Stay connected with www.GovtBharti.info for latest updates.
  • Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.
Previous articleBMC sanitary sub-inspector provisional result 2021
Next articleRMC Junior Clerk Answer Key 2021
Paridhi Solanki is a Member of GovtBharti experts led by Triman gohel. Trusted by Gujarat's Youth readers. students says govtbharti is one of the best Free job announcement, call latters, materials website. We provide you the latest Job updates from the all across india. Meanwhile, GovtBharti is helping all the students and candidates by providing latest information about jobs and all other competitive exams.